White = Beyaz oynar demek
Black = Siyah oynar demek